A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego meditechnika.com okrela zasady skadania zamówie oraz sprzeday towarów za porednictwem Sklepu Internetowego Meditechnika (dalej Sklep). Zoenie przez Klienta zamówienia na okrelony towar oznacza akceptacj postanowie niniejszego Regulaminu.

 1. Sklep Internetowy Meditechnika jest dostpny pod adresem internetowym: http://www.meditechnika.com/sklep, który jest wyczn wasnoci firmy Meditechnika.
 2. Zakupów w Sklepie mog dokonywa podmioty prowadzce dziaalno gospodarcz oraz osoby fizyczne, które utworzyy Konto Klienta. Utworzenie i posiadanie Konta Klienta jest bezpatne.
 3. Dane osobowe Klientów wpisane s do bazy danych firmy Meditechnika. s przetwarzane wycznie na potrzeby firmy Meditechnika i nie bd udostpniane innym podmiotom.
 4. Klient zawsze ma prawo wgldu do swoich danych osobowych jak równie do ich korekty.
 5. Klient moe da uzupenienia, uaktualnienia, sprostowania swoich danych osobowych, jak równie do wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunicia.
 6. Klient skadajcy zamówienie zobowizany jest do podania adresu e-mail lub kontaktu telefonicznego, w celu umoliwienia kontaktu w sprawach zamówienia. Zamówienia bez podanego adresu e-mail nie bd realizowane.
 7. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie s cenami brutto (wraz z podatkiem VAT) wyraonymi w zotych polskich.
 8. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidowe wypenienie oraz przesanie przez Klienta formularza zamówienia udostpnionego podczas procedury zamawiania towarów.
 9. Zamówienie nie zostanie przyjte do realizacji, w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub niepenych danych.
 10. Informacje o towarach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 11. Dokonywanie zamówie i dostarczanie towarów poprzez Sklep jest wane tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 12. Wypenienie i przesanie przez Klienta formularza zamówienia stanowi zoenie oferty zakupu w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 13. Patno za zamówiony towar moe by uiszczana:
  • za pobraniem - w miejscu odbioru przesyki lub
  • podczas odbioru osobistego w siedzibie firmy pracownikowi Sklepu (dotyczy odbioru na terenie Warszawy).
  • w formie przelewu na konto, przesyka z zamówionym towarem zostanie wysana do Klienta w momencie uzyskania przez Sklep potwierdzenia zapaty.
  • kart lub e-przelewem za porednictwe firmy DotPay.
 14. Koszty przesyki pokrywane s przez nabywc towaru.
 15. W przypadku wikszych zamówie, Meditechnika zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach. W takim przypadku koszt przesyki bdzie liczony jak za jedno zamówienie.
 16. Zamówiony towar Sklep dostarcza za porednictwem firmy kurierskiej. Czas oczekiwania na paczk waha si od 2 do 7 dni roboczych. W rzeczywistoci nie przekracza 3 dni roboczych od potwierdzenia dostpnoci towaru w magazynie.
 17. Zamówiony towar zostanie przesany przez Meditechnika lub producenta towaru, dystrybutora towaru albo podwykonawc zatrudnionego przez Meditechnika - wedug wyboru Meditechnika. W przypadku, gdy towar bdzie przesany przez producenta/dystrybutora/podwykonawc, umowa sprzeday moe by zawierana pomidzy Klientem, a producentem/dystrybutorem/podwykonawc.
 18. W chwili odbioru przesyki odbiorca powinien sprawdzi czy opakowanie nie zostao uszkodzone (najlepiej uczyni to w obecnoci kuriera). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub stwierdzenia prób otwarcia przesyki, naley spisa w obecnoci kuriera protokó odbioru (reklamacji), na którym musi si podpisa kurier i niezwocznie skontaktowa si z nasz firm. Protokó odbioru (reklamacji) spisany w obecnoci kuriera jest podstaw do uznania ewentualnych reklamacji.
 19. Meditechnika nie ponosi odpowiedzialnoci za brak moliwoci zrealizowania zamówienia z przyczyn niezalenych od siebie. W przypadku braku moliwoci zrealizowania zamówienia Meditechnika niezwocznie poinformuje o tym Klienta.
 20. Meditechnika dooy wszelkich stara, aby oferta cenowa prezentowana na stronach Sklepu bya aktualna, a prezentowane towary byy dostpne w cigej sprzeday. W przypadku dokonania zamiany ceny towaru przez jego producenta przed zrealizowaniem zoonego zamówienia lub te czasowej niedostpnoci zamówionego towaru, Meditechnika niezwocznie poinformuje o tym Klienta, który ma prawo w takiej sytuacji do odstpienia od zamówienia.
 21. Firma na yczenie Klienta wystawia faktury VAT. Aby otrzyma faktur VAT naley zaznaczy to w momencie skadania zamówienia oraz poda numer NIP.
 22. W przypadku reklamacji naley skontaktowa si z firm meditechnika.com. Firma uwzgldnia reklamacje wycznie w uzasadnionych przypadkach.
 23. Reklamacje dotyczce uszkodze mechanicznych powstaych podczas transportu oraz braku towarów bd rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecnoci pracownika poczty, kuriera lub firmy Meditechnika. Warunkiem przyjcia tego typu reklamacji bdzie spisanie wraz z dostarczycielem protokou reklamacyjnego.
 24. W uzasadnionych przypadkach Klient moe odstpi od umowy zawartej z firm meditechnika.com w terminie 10 dni od daty odebrania przesyki z zamówieniem. Klient moe zrezygnowa z zamówionego towaru tylko i wycznie wtedy gdy produkt nie by uywany, ani nie zosta zniszczony lub uszkodzony. Opakowanie towaru musi by nienaruszone. Ponadto jeli towar dla bezpieczestwa by zapakowany w foli musi ona by nienaruszona i nie moe posiada ladów rozpakowywania. Podczas zwrotu towaru do przesyki naley doczy pisemne uzasadnienie reklamacji oraz pokwitowanie odbioru paczki z poczty (potrzebne jest to nam do stwierdzenia rzeczywistej daty odbioru przesyki przez Klienta). W razie nie doczenia wymienionych dokumentów reklamacja nie zostanie rozpatrzona. Firma Meditechnika na rozpatrzenie reklamacji ma 14 dni roboczych. Firma Meditechnika gwarantuje zwrot kwoty odpowiadajcej wartoci odesanego towaru. Zwrot pienidzy Klient otrzymuje w formie przesyki pocztowej lub przelewu na uprzednio wskazany numer konta bankowego. Koszt dostawy nie podlega zwrotowi.
 25. Meditechnika zastrzega sobie prawo zmiany zasad sprzeday okrelonych w niniejszym Regulaminie.
 26. W sprawach nie uregulowanych powyszym Regulaminem zastosowanie maj odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowizujce przepisy prawa.

       27.Firma Meditechnika zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty oraz zmiany cen oferowanych produktów bez uprzedzenia.W przypadku zmiany ceny Klient                    zostanie o niej poinformowany przed realizacj zlecenia.Za ewentualne bdy w druku firma Meditechnika nie ponosi odpowiedzialnoci.

  

Wyprzeda¿!
Zamów powy¿ej 300 z³ - wysy³ka gratis!