A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego meditechnika.com okreœla zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za poœrednictwem Sklepu Internetowego Meditechnika (dalej Sklep). Złożenie przez Klienta zamówienia na okreœlony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. Sklep Internetowy Meditechnika jest dostępny pod adresem internetowym: http://www.meditechnika.com/sklep, który jest wyłšcznš własnoœciš firmy Meditechnika.
 2. Zakupów w Sklepie mogš dokonywać podmioty prowadzšce działalnoœć gospodarczš oraz osoby fizyczne, które utworzyły Konto Klienta. Utworzenie i posiadanie Konta Klienta jest bezpłatne.
 3. Dane osobowe Klientów wpisane sš do bazy danych firmy Meditechnika. sš przetwarzane wyłšcznie na potrzeby firmy Meditechnika i nie będš udostępniane innym podmiotom.
 4. Klient zawsze ma prawo wglšdu do swoich danych osobowych jak również do ich korekty.
 5. Klient może żšdać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania swoich danych osobowych, jak również do wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 6. Klient składajšcy zamówienie zobowišzany jest do podania adresu e-mail lub kontaktu telefonicznego, w celu umożliwienia kontaktu w sprawach zamówienia. Zamówienia bez podanego adresu e-mail nie będš realizowane.
 7. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w Sklepie sš cenami brutto (wraz z podatkiem VAT) wyrażonymi w złotych polskich.
 8. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez Klienta formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów.
 9. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub niepełnych danych.
 10. Informacje o towarach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowiš oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 11. Dokonywanie zamówień i dostarczanie towarów poprzez Sklep jest ważne tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 12. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówienia stanowi złożenie oferty zakupu w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 13. Płatnoœć za zamówiony towar może być uiszczana:
  • za pobraniem - w miejscu odbioru przesyłki lub
  • podczas odbioru osobistego w siedzibie firmy pracownikowi Sklepu (dotyczy odbioru na terenie Warszawy).
  • w formie przelewu na konto, przesyłka z zamówionym towarem zostanie wysłana do Klienta w momencie uzyskania przez Sklep potwierdzenia zapłaty.
  • kartš lub e-przelewem za poœrednictwe firmy DotPay.
 14. Koszty przesyłki pokrywane sš przez nabywcę towaru.
 15. W przypadku większych zamówień, Meditechnika zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach. W takim przypadku koszt przesyłki będzie liczony jak za jedno zamówienie.
 16. Zamówiony towar Sklep dostarcza za poœrednictwem firmy kurierskiej. Czas oczekiwania na paczkę waha się od 2 do 7 dni roboczych. W rzeczywistoœci nie przekracza 3 dni roboczych od potwierdzenia dostępnoœci towaru w magazynie.
 17. Zamówiony towar zostanie przesłany przez Meditechnika lub producenta towaru, dystrybutora towaru albo podwykonawcę zatrudnionego przez Meditechnika - według wyboru Meditechnika. W przypadku, gdy towar będzie przesłany przez producenta/dystrybutora/podwykonawcę, umowa sprzedaży może być zawierana pomiędzy Klientem, a producentem/dystrybutorem/podwykonawcš.
 18. W chwili odbioru przesyłki odbiorca powinien sprawdzić czy opakowanie nie zostało uszkodzone (najlepiej uczynić to w obecnoœci kuriera). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub stwierdzenia prób otwarcia przesyłki, należy spisać w obecnoœci kuriera protokół odbioru (reklamacji), na którym musi się podpisać kurier i niezwłocznie skontaktować się z naszš firmš. Protokół odbioru (reklamacji) spisany w obecnoœci kuriera jest podstawš do uznania ewentualnych reklamacji.
 19. Meditechnika nie ponosi odpowiedzialnoœci za brak możliwoœci zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwoœci zrealizowania zamówienia Meditechnika niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.
 20. Meditechnika dołoży wszelkich starań, aby oferta cenowa prezentowana na stronach Sklepu była aktualna, a prezentowane towary były dostępne w cišgłej sprzedaży. W przypadku dokonania zamiany ceny towaru przez jego producenta przed zrealizowaniem złożonego zamówienia lub też czasowej niedostępnoœci zamówionego towaru, Meditechnika niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, który ma prawo w takiej sytuacji do odstšpienia od zamówienia.
 21. Firma na życzenie Klienta wystawia faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy zaznaczyć to w momencie składania zamówienia oraz podać numer NIP.
 22. W przypadku reklamacji należy skontaktować się z firmš meditechnika.com. Firma uwzględnia reklamacje wyłšcznie w uzasadnionych przypadkach.
 23. Reklamacje dotyczšce uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będš rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecnoœci pracownika poczty, kuriera lub firmy Meditechnika. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.
 24. W uzasadnionych przypadkach Klient może odstšpić od umowy zawartej z firmš meditechnika.com w terminie 10 dni od daty odebrania przesyłki z zamówieniem. Klient może zrezygnować z zamówionego towaru tylko i wyłšcznie wtedy gdy produkt nie był używany, ani nie został zniszczony lub uszkodzony. Opakowanie towaru musi być nienaruszone. Ponadto jeœli towar dla bezpieczeństwa był zapakowany w folię musi ona być nienaruszona i nie może posiadać œladów rozpakowywania. Podczas zwrotu towaru do przesyłki należy dołšczyć pisemne uzasadnienie reklamacji oraz pokwitowanie odbioru paczki z poczty (potrzebne jest to nam do stwierdzenia rzeczywistej daty odbioru przesyłki przez Klienta). W razie nie dołšczenia wymienionych dokumentów reklamacja nie zostanie rozpatrzona. Firma Meditechnika na rozpatrzenie reklamacji ma 14 dni roboczych. Firma Meditechnika gwarantuje zwrot kwoty odpowiadajšcej wartoœci odesłanego towaru. Zwrot pieniędzy Klient otrzymuje w formie przesyłki pocztowej lub przelewu na uprzednio wskazany numer konta bankowego. Koszt dostawy nie podlega zwrotowi.
 25. Meditechnika zastrzega sobie prawo zmiany zasad sprzedaży okreœlonych w niniejszym Regulaminie.
 26. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie majš odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowišzujšce przepisy prawa.

       27.Firma Meditechnika zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty oraz zmiany cen oferowanych produktów bez uprzedzenia.W przypadku zmiany ceny Klient                    zostanie o niej poinformowany przed realizacjš zlecenia.Za ewentualne błędy w druku firma Meditechnika nie ponosi odpowiedzialnoœci.

  

Wyprzeda¿!
Zamów powy¿ej 300 z³ - wysy³ka gratis!